Skip to content

ZUS może nie wypłacić odsetek za opóźnienie, nawet po zniesieniu stanu epidemii

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal nie musi płacić odsetek od nieterminowych wypłat świadczeń. Pozwala na to art. 31zd ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz sytuacji kryzysowych spowodowanych tymi chorobami (dalej: specustawa covid). Zgodnie z nią, jeżeli termin wydania decyzji lub wypłaty świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypada w okresie zagrożenia epidemicznego, lub stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu, Zakład nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego w razie przekroczenia tego terminu.

Oznacza to, że jeśli w związku z chorobą COVID-19 i jej wpływem na zdolność do pracy wystąpiły opóźnienia w otrzymywaniu świadczeń z ZUS, to nie przysługują Ci odsetki za zwłokę od tych opóźnionych płatności.

Aby uniknąć nieuzasadnionego wzrostu wysokości świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), należy zawiesić stosowanie art. 85 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 85 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten stanowi, że jeżeli ZUS nie dotrzyma terminów ustalonych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania m.in. świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, ma obowiązek wypłacić odsetki od tych świadczeń w wysokości równej odsetkom ustawowym za opóźnienie przewidzianym w prawie cywilnym.

Prawo wymaga, aby świadczenia były wypłacane na bieżąco, po ustaleniu prawa do nich. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ponosi odpowiedzialności.

Zgodnie z art. 64 par. 1 ustawy o świadczeniach, ZUS wypłaca świadczenia na bieżąco po ustaleniu prawa.

Świadczenia są wypłacane nie później niż w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do świadczenia (do 31 grudnia 2021 roku – od złożenia ostatniego niezbędnego dokumentu).

W następstwie pandemii odnotowano wzrost liczby wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych (przyznanie zasiłku stałego, umorzenie składek) oraz wniosków o przyznanie świadczeń chorobowych (dodatkowy zasiłek opiekuńczy, zasiłek chorobowy). Spowodowało to opóźnienia w wydawaniu decyzji i wypłacaniu świadczeń.

Ustawodawca wprowadził wyżej wymieniony artykuł 31zd do specustawy covidowej, aby uniknąć gwałtownego wzrostu środków przeznaczonych na odsetki. Przepis ten ma zastosowanie nie tylko do okresu samego stanu epidemii, ale także do okresu stanu zagrożenia epidemicznego, a nawet 30 dni po jego ustaniu.

Nie ma znaczenia, że stan epidemii został zniesiony, dopóki przepisy te pozostają w mocy.

W opisanym powyżej przypadku ubezpieczony nie będzie miał prawa do świadczenia nawet po upływie tych okresów.

Chroni ich bowiem art. 31zd ustawy o ubezpieczeniu społecznym, który stanowi, że osoby, którym termin wypłaty świadczeń przypada w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, nie otrzymają odsetek za zwłokę bez względu na to, czy wynika ona z zaniedbania ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też nie. W tej oraz innych sprawach można zasięgnąć porady na ZUS kontakt.

Dodaj komentarz