Skip to content

Jak wygląda rejestracja obywateli Ukrainy w urzędzie pracy?

 Do polskiego urzędu pracy wpłynęło w ostatnim czasie wiele oświadczeń od obywateli Ukrainy, którzy złożyli wnioski o rejestrację w urzędach pracy. Osoby te często pozostają w stosunku pracy na terytorium Ukrainy. Ze względu na działania wojenne nie zdążyły go zakończyć. Zgłaszają się też osoby, które formalnie nadal prowadzą działalność gospodarczą na Ukrainie. Ponieważ osoby te uciekły przed wojną, nie mają uwierzytelnionego pisma o rozwiązaniu umowy o pracę lub wyrejestrowaniu działalności gospodarczej. Dlatego w takich sytuacjach Urząd Pracy musi opierać się na oświadczeniach tych osób, że z powodu wojny i ucieczki do Polski kontakt z pracodawcą został utracony i osoba ta nie świadczy już pracy (nawet na odległość) i nie otrzymuje wynagrodzenia od pracodawcy. W tej sytuacji Ukrainiec, który potwierdza zatrudnienie na Ukrainie, ale przebywając w Polsce nie wykonuje tej pracy i nie otrzymuje za nią wynagrodzenia, może uzyskać status bezrobotnego.

Obywatel Ukrainy, który nie prowadzi działalności gospodarczej podczas pobytu w Polsce, może zarejestrować się jako bezrobotny. Jeśli nadal aktywnie prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną na Ukrainie i osiąga z niej dochody, nie może uzyskać statusu bezrobotnego w naszym kraju.

Obywatele Ukrainy, którzy studiują na odległość lub podtrzymują chęć kontynuowania nauki na Ukrainie, nie mogą uzyskać statusu bezrobotnego. Jeśli jednak zrezygnują z dalszej nauki, mogą nabyć ten status, o ile są gotowi do podjęcia pracy.

Osoba, która potwierdza zatrudnienie na terytorium Ukrainy i nadal otrzymuje wynagrodzenie za tę pracę, np. wykonując pracę zdalnie, może nabyć status osoby poszukującej pracy. Podobnie w przypadku, gdy obywatel Ukrainy przebywa na urlopie bezpłatnym: nadal jest związany umową o pracę z pracodawcą i dlatego nie może uzyskać statusu bezrobotnego, ale może zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy.

To tylko kilka przykładów związanych z rejestracją w urzędach pracy.

Dodaj komentarz